Структура

Структура на „МБАЛ Тетевен д-р А. Пешев” ЕООД

І. Консултативно-диагностичен блок се състои от:

1. Приемно-консултативни кабинети:

 • Вътрешни болести;
 • Кардиология;
 • Неврологични болести;
 • Детски болести;
 • Акушеро-гинекологични болести;
 • Хирургични болести;
 • Кабинет за преданестезиологични консултации.

2. Медико-диагностични лаборатории:

 • Клинична лаборатория, II ниво на компетентност, включваща:
 • Клинична химия;
 • Химични и цитологични изследвания;
 • Хематология;
 • Хемокоагулация;
 • Специализирани изследвания

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 272
GSM: 0892 60 27 82

3. Отделения без легла:

 • Отделение по образна диагностика, включващо рентген с графичен и скопичен пост, компютъро-томографски кабинет, мамографски кабинет.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 224
GSM: 0892 60 27 73

4. Кабинети за функционална и образна диагностика – ехографски кабинети, ехокардиографски кабинет, ендоскопски кабинет.

ІІ. Стационарен блок с 105 легла, състои се от:

1. Вътрешно отделение - 23 легла с дейност по гастроентерология, нефрология и пневмология, II ниво на компетентност.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 249;
GSM: 0878 97 53 89

2. Кардиологично отделение - 15 легла, I ниво на компетентност.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 248;
GSM: 0878 97 53 88

3. Неврологично отделение - 15 легла, I ниво на компетентност.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 301;
GSM: 0878 97 53 93

4. Детско отделение - 15 легла, I ниво на компетентност.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 271;
GSM: 0878 97 53 87

5. Акушеро-гинекологично отделение - 13 легла, I ниво на компетентност, в т.ч.:

 • „Акушерски стационар” - 9 легла
 • „Гинекологичен стационар” - 4 легла

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 229, 277;
GSM: 0878 97 53 92

6. Хирургично отделение – 16 легла, II ниво на компетентност, вкл. 3 легла с дейност и по ортопедия и травматология, I ниво на компетентност.

Операционен блок – обслужва хирургично и акушеро-гинекологично отделение. Състои се от три операционни зали, една от които с мобилен рентгенов апарат „С” рамо.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 310;
GSM: 0878 97 53 94

7. Отделение за долекуване и продължително лечение – терапевтичен профил – 8 легла.

ІІІ. Административно-стопански блок - състои се от:

 • Администрация;
 • Канцелария;
 • Транспорт;
 • Техническа служба;
 • Пералня;
 • Кухня;
 • Стерилизационна;
 • Регистратура;
 • Телефонна централа;
 • Парова централа.

ІV. Болнична аптека.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 302; 
GSM: 0878 97 53 83